Omgangsregels en Privacybeleid

Leef Slim / (Di) eet Slim is de website van Daniëlle Gommers-Vriezema | E-mail: info@dieetslim.nl

Omgangsregels diëtist en cliënt (verkorte versie)

Deze regels zijn gebaseerd op de modelregeling van de vereniging van Diëtisten (NVD).


Samenwerking is de basis van een goede relatie tussen u als cliënt en de diëtist. 

Daarvoor moet men elkaar als gelijken behandelen en moet men duidelijke afspraken maken.

Zowel u als de diëtist zijn verplicht, gemaakte afspraken na te komen. Wanneer dit niet mogelijk is, zal een ieder

dit tijdig aangeven. Niet tijdig afgemelde consulten , korter dan 24 u van te voren, worden in rekening gebracht.  


De diëtist heeft de plicht u duidelijke informatie te geven over het voorgestelde dieet of voedingsadvies. 
De diëtist zal u informeren bij aanvang van en tijdens de behandeling / begeleiding.

U als cliënt heeft de taak om informatie die van belang is te verstrekken aan de diëtist. Alleen dan kan de diëtist u

een goede behandeling bieden.

De diëtist respecteert bij het adviseren en behandelen uw persoonlijke omstandigheden en wensen. 
U mag van de diëtist een deskundige behandeling verwachten. Indien nodig overlegt de diëtist met collegae en

wint informatie in bij anderen die rechtstreeks bij uw behandeling betrokken zijn, zoals de (hoofd)trainer en coach.


Uw privacy zal worden gerespecteerd. Alles wat u met een diëtist bespreekt zal vertrouwelijk worden behandeld.

Alleen met uw nadrukkelijke toestemming mag aan uw partner, familie of vrienden informatie worden doorgegeven.

U als cliënt dient het privéleven van de diëtiste te respecteren.
De diëtist houdt een dossier bij met gegevens over de behandeling. U heeft recht op inzage in uw dossier.

Tenzij anders is overeengekomen betaalt de cliënt aan de diëtist voor ieder consult op declaratiebasis. Binnen 14

dagen na declaratiedatum dient het verschuldigde te worden overgemaakt op de door de diëtist aangegeven

bankrekening. Compensatie door de cliënt met bestaande of vermeende vorderingen op de diëtist uit welk hoofde

dan ook, is uitdrukkelijk uitgesloten. Bij niet-betaling binnen de gestelde datum is de diëtist gerechtigd om vanaf de

dag daarop volgend wettelijke rente over het verschuldigde in rekening te brengen, zomede alle kosten verband

houdende met de inning van de desbetreffende vordering, waaronder uitdrukkelijk mede worden verstaan kosten

ter incasso door een incassobureau en gerechtelijke kosten.


Wanneer u een klacht heeft, probeer deze dan eerst te bespreken met de diëtist. Komt u er samen niet uit, dan

kunt u terecht bij de klachtencommissie bij het Informatie- en Klachtenbureau  Gezondheidszorg in uw regio.


Uitgebreidere regelgeving is in te zien in de praktijk.

Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)

Als u gebruik maakt van diensten van (Di)eet slim en/of Leef Slim dan hebben wij gegevens van u nodig.

Die verstrekt u via de telefoon (bijvoorbeeld bij het maken van een afspraak), via het contact met de diëtist of via de mail. Denk hierbij aan:

-    Naam

-    Geboortedatum

-    Adresgegevens

-    BSN

-    Telefoonnummer / mobiel nummer

-    Gegevens zorgverzekering (naam, polisnummer)

-    E-mailadres

-    Bepaalde, ter zake doende, medische gegevens

 

Waarom is dat nodig?

(Di)eet slim en/of Leef Slim heeft uw persoonsgegevens nodig voor het uitvoeren van haar werkzaamheden om u een persoonlijk (dieet)advies te kunnen geven en om deze vervolgens aan u te verstrekken.

 

In sommige gevallen gaat het om zogenaamde ‘bijzondere’ en/of ‘gevoelige persoonsgegevens’ van u. Dat doen wij alleen als daarvoor noodzaak bestaat met betrekking tot uw behandeling. Uw persoonsgegevens worden niet gebruikt voor commerciële doeleinden.

 

Hoe lang bewaren we uw gegevens?

(Di)eet slim en/of Leef Slim bewaart uw persoonsgegevens 15 jaar na beëindiging van de behandeling (verplichting volgens de Wet op de Geneeskundige Behandelovereenkomst).

 

Delen met anderen

(Di)eet slim en/of Leef Slim zal uw gegevens indien noodzakelijk en met uw instemming verstrekken aan andere zorgverleners voor behandeldoeleinden (denk aan rapportage aan verwijzer of overdracht naar andere instelling bij opname). (Di)eet slim en/of Leef Slim heeft met andere zorgverleners overeenkomsten voor veilige gegevensoverdracht. 

 

(Di)eet slim en/of Leef Slim zal uw gegevens uitsluitend verstrekken aan een ICT hosting organisatie om uw gegevens veilig op te bergen. Met deze organisatie heeft (Di)eet slim een overeenkomst om te zorgen voor een standaard niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid voor dit soort gegevens. (Di)eet slim blijft verantwoordelijk voor deze verwerking van uw persoonsgegevens.

 

Gegevens inzien, aanpassen en verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te (laten) corrigeren of te (laten) verwijderen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar (info@dieetslim.nl). Er zal dan een afspraak worden gemaakt, omdat hiervoor legitimatie altijd noodzakelijk is, om aan te tonen dat het om uw persoonsgegevens gaat.

 

Beveiliging

(Di)eet slim neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt hiervoor passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Heeft u desondanks de indruk dat uw gegevens onvoldoende beveiligd zijn, uw gegevens onjuist bewaard worden of zonder uw toestemming worden verwerkt of gedeeld, neem dan contact op met ons via het telefoonnummer

06-21 25 58 76 of via email info@dieetslim.nl.

 

Meer informatie

Als u vragen heeft over het gebruik van uw persoonsgegevens door (Di)eet slim  en/of Leef Slim kunt u contact opnemen met onze privacy medewerker via het algemene telefoonnummer 06-21 25 58 76 of via info@dieetslim.nl

 

Voor meer informatie over privacy kunt u de website van de Autoriteit Persoonsgegevens raadplegen.

De algemene voorwaarden en AVG regels zijn in te zien in de praktijk of op te vragen. 


Met vriendelijke groet,

  

Daniëlle Gommers-Vriezema 

Deze website maakt gebruik van cookies. Zie onze Privacybeleid voor meer informatie.

OK